Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Lex Autoservice en koper. Deze pagina is voor het laatst aangepast in oktober 2018.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 • de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een auto;
 • de verkoper: Lex Autoservice;
 • de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een auto koopt.

Artikel 1 – De aanbieding

Iedere aanbieding/offerte van de verkoper is vrijblijvend en wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk (waaronder in deze algemene voorwaarden ook kan worden verstaan: elektronisch) te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig of vernietigbaar.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van de auto;
 • de afleveringskosten van de auto;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de wijze van betaling.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van de auto te allen tijde doorberekend.

Artikel 5 – Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn

 1. Leveringstermijnen zijn indicatief. Bij overschrijding van de (vermoedelijke) leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen, met een termijnstelling van drie weken. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 2. Overschrijding van de (vermoedelijke) leveringstermijn maakt verkoper niet schadeplichtig.
 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Annulering

 1. De koper heeft de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto, tenzij de verkoper kan aantonen dat de daadwerkelijke schade hoger is, in welk geval dat hogere bedrag geldt. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
 2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

Artikel 8 – Geen garantie tenzij anders schriftelijk overeengekomen

De verkoper verstrekt op de auto, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, geen enkele garantie. De verkoper heeft de kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dientdeze stand te vermelden in de overeenkomst. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomstvermelde stand logisch is bevonden door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 9 – De betaling

 1. De schulden van de koper aan de verkoper zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één week. De koper is dan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een week als gehele week wordt aangemerkt vanaf het moment nadat hij bij aangetekende brief door de verkoper is aangemaand om te betalen.
 4. Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.
 5. De Koper kan geen beroep doen op verrekening of schuldvergelijking, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

De auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11 – Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper: de overeenkomst uitvoeren, koper een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper bij verkoper aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 1. Op elke rechtsverhouding tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen verkoper en koper en welke niet tot de competentie van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de verkoper zijn woonplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen verkoper en koper kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Lex Autoservice
Beusichemseweg 44
3997 MJ ‘t Goy (gemeente Houten)

Contactinformatie
Tel: 030 – 2920 855
E-mail: info@lexautoservice.nl

Openingstijden
ma t/m vrij: 08:00 – 17:30
ma t/m do: 19:00 – 20:00
Za:09:00 – 15:00
Zondag gesloten

Copyright © 2024 | Design By RVDBICT